Vedtekter

VEDTEKTER – STAVANGER STRIKK OG DRIKK

1. NAVN

Foreningens navn er Stavanger Strikk og drikk. Gruppen har eksistert i noen år som et nettverk av strikkere, men etableres nå som frivillig organisasjon.

Stiftelsesdato 12.01.2016.

2. FORMÅL

Stavanger Strikk og drikk skal arbeide for å spre strikkeglede, sosiale strikkearrangementer, være et tilbud åpent for alle strikkere uansett nivå og erfaring.  Stavanger Strikk og drikk skal være et sted der nyinnflyttede strikkere kan treffe andre strikkere og danne et nettverk. Folk skal kunne være med på Stavanger Strikk og drikk sine treff uten å være medlemmer.


3. MEDLEMMER

Enkeltpersoner kan være medlem, medlemskap er åpent for alle.


4. STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle betalende medlemmer har stemmerett og er valgbare på årsmøtet. Medlemmer må være fysisk tilstede for å stemme. Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet. Må være betalt innen årsmøte for å kunne være stemmeberettiget.


5.ÅRSMØTET

Årsmøtet avholdes i perioden februar/mars. Første gang 2017. Stiftelsesmøtet vedtar vedtektene, velger styre og valgkomite. Endringer av vedtekter kan kun skje på årsmøtet, eventuellt kan ekstraordinært årsmøte avholdes for å gjøre endringer i vedtektene.

Årsmelding skal sendes ut 10 dager før årsmøtet.

Eventuelle saker som ønskes tas opp skal være varslet skriftlig senest 14 dager før møtet.

Benkeforslag skal være varslet senest 8 dager før årsmøtet finner sted, hvor det legges frem navn på hvem som ønskes erstattet og navngitt erstatter.


6. STYRET

Styret består av leder, nesteleder, økonomiansvarlig, fire styremedlemmer og en vararepresentant. Styremedlemmene velges for 1 eller 2 år av gangen, avhengig av ønsker og muligheter. Styret må sikres kontinuitet og fornying. Rollene som sekretær og materialforvalter foreles av styret.

Styret fører protokoll over sine handlinger og vedtak fra og med stiftelsesmøtet. Styret har ansvar for å konstituere en arrangementskomite for Stavanger Strikkefestival, og eventuelt andre komiteer. Leder av arrangementskomitéen for neste år godkjennes av årsmøtet etter innstilling fra avtroppende arrangementskomité.

Stavanger Strikk og drikk skal være en organisasjon med stor frihet for medlemmene til å igangsette arrangementer og ta initiativ til ulike kurs/turer/festivaler.

Valgkomiteen består av tre medlemmer.

Revisor velges på årsmøtet.


7. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Stavanger Strikk og Drikk skjer dersom vi ikke klarer å velge styre på et årsmøte. Eventuelle midler gis da til et veldedig formål vedtatt på årsmøtet.


8. MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift vurderes årlig av styret og kan endres i tråd med endringer i samfunnet. For medlemmer under 21 år er kontigenten 25% av gjeldende avgift. 

Medlemsskap gir rabatt på arrangementer.